Recommend A Book Essay Certificate Essay Questions For The Red Badge Of Courage Enlightenment Essay Introduction Free Essay Of A Self Assessment

Algemene voorwaarden WeCan

Artikel 1 Algemeen

1.1 Offertes

Een offerte verstuurd door WeCan is van vrijblijvende aard. Wanneer de potentiële klant de offerte op papier of digitaal heeft goed gekeurd dan is de offerte officieel aangenomen als opdracht. Tenzij de potentiële klant binnen de gegeven termijn alsnog afziet van de overeenkomst door dit te communiceren aan WeCan. Deze termijn bedraagt 24 uur. Mocht er na deze termijn alsnog worden afgezien van de opdracht dan heeft WeCan het recht 50% van de offerteprijs in rekening te brengen. Hiervoor genoemde punten zijn leidend, tenzij anders is overeengekomen.

 1.2 Reiskostenvergoeding

Door WeCan gemaakte reiskosten worden door WeCan bij de klant in rekening gebracht. Ten alle tijden staan deze kosten in de offerte en factuur vermeld. Wanneer dit niet is vermeld, verliest WeCan het recht om reiskosten in rekening te brengen. De reiskosten bedragen normaliter €0,27 per kilometer.  Het aantal te vergoeden kilometers is bepaald door de heen- en terugweg, van thuislocatie* tot locatie van klant, bij elkaar op te tellen. Dit is het aantal te vergoeden kilometers.

Voorgaande punten zijn leidend, tenzij anders is overeengekomen.

*De thuislocatie WeCan is Coehoornstraat 89 6521CD te Nijmegen.

 1.3 Betaling

Het volledige bedrag vermeld op verstuurde rekeningen dient binnen 15 dagen na de factuurdatum op de rekening van WeCan te staan. De betalingstermijn is dan ook 14 dagen. Wanneer de betalingstermijn tweemaal is verlopen (28 dagen) ontstaat voor WeCan het recht incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 5% (van het oorspronkelijk factuurbedrag) per dag met een maximum van 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag. Na nogmaals 14 dagen (42 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum) geen betaling te hebben ontvangen zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hierbij ontstaan zullen bij wanbetaling tevens bij de andere partij worden verhaald.

1.4 Eigendomsvoorbehoud

Bij het verstrekken van een dienst in de vorm van een training, coaching, coachings- en/of trainingsproduct behoud WeCan in elk geval het eigendomsrecht van verstrekte producten en/of diensten. Voorgaande is leidend tenzij anders overeengekomen. Hierbij is het volgende een uitzondering; expliciet uitgereikte papieren en andere tijdens de training of coaching expliciet uitgereikte materialen zijn eigendom van de ontvanger.

 1.5 Garantie

WeCan garandeert dat verstrekte diensten naar wens zijn geleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan behoud de klant (particulier of niet particulier) het recht om een beroep te doen op een teruggaaf of vrijstelling van betaling. Maximaal 50% van het factuurbedrag zal hierbij in mindering worden gebracht. Deze vermindering van de factuurkosten dient echter door beide partijen overeen te zijn gekomen. In andere woorden; men moet overeenkomen dat de dienst niet naar wens is afgehandeld. Deze garantiebepaling is niet geldig wanneer samen tot een andere overeenkomst is gekomen.

 1.6 Afwikkeling van geschillen

Bij het voorkomen van geschillen kan de geschillencommissie worden ingeschakeld, echter alleen wanneer een onderlinge oplossing niet tot de mogelijkheden behoort. Deze bepaling geldt voor zowel particulieren alsook niet particulieren (bedrijven) die een geschil met WeCan ervaren. Wanneer er een geschil is ontstaan vanuit WeCan zal ten alle tijden worden getracht dit geschil persoonlijk op te lossen. Wanneer een persoonlijke oplossing niet (meer) mogelijk wordt geacht zal een beroep worden gedaan op de geschillencommissie.

 1.7 Aansprakelijkheid

Ondanks dat WeCan altijd tracht diensten naar behoren te leveren, kan WeCan niet uitsluiten dat bij verleende diensten schade ontstaat. WeCan is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor materiële verliezen of andere vormen van aansprakelijkheid. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WeCan. Een vorm waarbij wel een beroep kan worden gedaan op aansprakelijkheid namens WeCan, is de kwaliteit van geleverde en volgens de offerte te leveren eindproduct(en). Mocht er een geschil ontstaan over geleverde product(en) en/of geleverde dienst(en), dan kan bij instemming van beide partijen maximaal 50% van de bepaalde factuurprijs in mindering worden gebracht (zie 1.5 Garantie).

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: WeCan

Vestigingsadres:
Paletplein 21
5044 JC Tilburg

Telefoonnummer: +31 6 27395709
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00u tot 20:00 uur
E-mailadres: info@wecanwork.nl 

KvK-nummer: 69534276
BTW-identificatienummer: NL217060894B01

ARTIKEL 3 Privacyregeling (AVG)

3.1 Persoonsgegevens delen

WeCan handelt bij het delen van gegevens altijd pas indien toestemming van de betrokken persoon of het betrokken bedrijf is verkregen. Cookies worden niet verkregen via de website wecanwork.nl. Indien Cookies wel worden verzameld handelt WeCan pas nadat hiervoor toestemming is verkregen.

3.2 Gegevensverwerking

Gegevensverwerking geschied alleen indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.2.1 De gegevensverwerking is noodzakelijk indien dit nodig blijkt te zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer de politie beveelt om persoonsgegevens met hen te delen.

3.2.2 De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen. Bijvoorbeeld als iemands leven in gevaar is en niet om toestemming gevraagd kan worden.

3.2.3 De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

3.2.4 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

3.3 Gerechtvaardigd belang

Er is sprake van een gerechtvaardigd belang als de verwerking van gegevens aantoonbaar noodzakelijk is voor WeCan, zoals de salarisadministratie. De verwerking van gegevens geschied alleen wanneer noodzakelijk. WeCan maakt bij het verwerken van persoonsgegevens altijd de afweging tussen belangen van betrokken partijen.

3.4 Verwerker

WeCan heeft geen externe verwerker in dienst. Verwerker overeenkomsten zijn dan ook niet van toepassing. Indien een externe verwerker wel wordt aangesteld, dan dient deze verwerker eerst een door WeCan opgestelde overeenkomst te tekenen.

Start typing and press Enter to search